The Pilchi river in Wankey.
Opo children singing.
Opo woman cooking mapo.
Opo men fishing with spears.
Opo carved boat.
Opo traditional game.
Opo man hunting with his dogs.
The road to Longkwey
Opo village drying sorghum
Roasting corn.
Opo homestead.

An kʼáy gá ʉma jaa bɨ Tambá Tʼá Po! Akámɨ́no, ʉmaá kam nasay abʼigín gʉ khɨ́mɨ́ tʼa mína. An kot cʼe mʉ́ angecʉma Natʼapʼé Tʼá Po jekis, gʉ cʼe mʉ́ ʉmaá gɨl kʼʉ́sʉ́gɨles (video) apen, gʉ cʼe mʉ́ ʉmaá kam Tʼétʼé Hwar (Bible) apen, gʉ cʼe mʉ́ ʉmaá kam Kú Jétʼétʼé (Dictionary) apen, gʉ nasay kóreng dʼere.

Po gɨ́ ta be?

Po phatés gá mos khanɨ́sʉkʼá, mʉ́ tá Bɨlʉ́gʉ mʉ́ kʼó Wánkya, gʉ Modin mʉ́ kʼó Mera, gʉ Pamé mʉ́ kʼó Mayut, gʉ Bikol mʉ́ kʼó Paythɛt, gʉ Kígilé mʉ́ kʼó Kígilé, gʉ Phílákʼóy mʉ́ kʼó Katen, gʉ Daná mʉ́ kʼó Dajo.

mosɨ́ Po

Po kʼó Ityópiya gʉ Sudán. Hélaw karténo to estíne ge, ana thubá pa mína.

Opo area map.
Kwaré Tʼá Po

Tʼá Po ta tʼa dʼyan abɨ tʼakharɨ́ tʼa mʉ́ ʉna juga gá Koman, mʉ́ ta tʼakharɨ́ dʼyan abɨ mosí tʼa mʉ́ ʉna juga gá Nilo-Saharan.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.